Privacybeleid SKD Kinderopvang B.V.

SKD Kinderopvang B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In het privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

SKD Kinderopvang B.V. doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SKD Kinderopvang B.V. houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en handelt conform het “Privacyregelement SKD Kinderopvang”. Dit betekent dat:

 • De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
 • Verwerking van de persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om de uitdrukkelijke toestemming als deze nodig zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • De organisatie op de hoogte is van de rechten omtrent de persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

SKD Kinderopvang B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens, zie bijlage “Verwerking van persoonsgegevens”.
Indien u na het doornemen van het privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

SKD Kinderopvang B.V.
Lodewijk van Deysselhof 165
2624 WP Delft
info@skdkinderopvang.nl

Verwerking van persoonsgegevens

Hieronder treft u informatie m.b.t verwerking van persoonsgegevens.

1. Klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door SKD Kinderopvang B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de plaatsing en/of uitnodigingen;
 • Uitvoering geven aan de plaatsingsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen plaatsing;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SKD Kinderopvang B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • BSN-nummer
 • Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door SKD Kinderopvang B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

2. Deelnemers overdrachtsapp “MyWoollie”

Persoonsgegevens voor de overdrachtsapp worden door SKD Kinderopvang B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de klanten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: – Het deelnemen aan informatie.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SKD Kinderopvang B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Geboorte datum
 • Telefoonnummer

Uw persoonsgegevens worden door SKD Kinderopvang B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

3. Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers, stagiaires en sollicitanten worden door SKD Kinderopvang B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
 • Uitvoering geven aan het opleidingstraject.
 • Uitvoering geven t.b.v. werving en selectie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.
 • De stageovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SKD Kinderopvang B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Salarisgegevens
 • Kopie ID
 • BSN-nummer
 • Bankgegevens

De persoonsgegevens worden door SKD Kinderopvang B.V opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Medewerkers: gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna gedurende 2 jaar, financiële informatie in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Sollicitanten: gedurende maximaal 4 weken na het sluiten van de sollicitatieprocedure, met de toestemming van een sollicitant tot maximaal 1 jaar.
 • Stagiaires: gedurende maximaal 2 jaar.

4. Prospect en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door SKD Kinderopvang B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking aan de gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SKD Kinderopvang B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door SKD Kinderopvang B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde.

5. Interne en/of externe leveranciers

Persoonsgegevens van interne en/of externe leveranciers worden door SKD Kinderopvang B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
 • Uitvoering geven aan een overeenkomst/samenwerking
 • Informatieverstrekking
 • Administratieve doeleinden

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht/overeenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SKD Kinderopvang B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door SKD Kinderopvang B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het implementeren van de overdracht app
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het uitwisselen van gegevens met het JGZ
 • Het uitwisselen van gegevens met de belastingdienst (i.v.m. de kinderopvangtoeslag)
 • Het uitwisselen van gegevens met de gemeente Delft (i.v.m. subsidie)
 • Het uitwisselen van gegevens met de basisscholen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

SKD Kinderopvang B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens SKD Kinderopvang B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!