Nieuws

Nieuwsbrief SKD Corona beleid

20 maart 2020

Beste ouders/verzorgers, hieronder leest u een samenvatting van de richtlijnen welke SKD Kinderopvang hanteert met betrekking tot het Corona beleid.

Vanaf maandag 16 maart is SKD Kinderopvang officieel gesloten en blijven de locaties alleen open voor de kinderen van wie de ouders in de cruciale beroepsgroep werkzaam zijn en kinderen met een SMI- verklaring (Sociaal Medische Indicatie). Alle kinderen worden opgevangen op locatie de Vlinderstruik en de Bloesemboom. Beide locaties zijn geopend vanaf 7.00 uur, ook voor de BSO (buitenschoolse opvang).

Wij hanteren de volgende maatregelen:

 1. Wanneer de ouders tot deze beroepsgroep behoren en het kind nog niet bij SKD Kinderopvang ingeschreven staat kunnen de ouders/verzorgers per email het kind(eren) aanmelden voor de gewenste dagen. Hiervoor gebruiken ouders/verzorgers een speciaal noodopvang formulier, welke via de website van de gemeente en de websites van de kinderopvangorganisaties te downloaden is.
 2. Bestaande klanten dienen hun kind(eren) aan te melden voor de gehele periode (t/m 6 april) via: e.bothof@skdkinderopvang.nl
 3. Niet aangemelde kinderen kunnen niet worden opgevangen en zullen dus geweigerd worden.
 4. Kinderen van de BSO vangen wij alleen op voor gehele dagen daar wij niet de logistieke mogelijkheden hebben de kinderen van school te halen. Gedurende de dag ondersteunen wij in het onderwijs en/of faciliteren wij dit. Zowel binnen als buiten.
 5. Gemeente en veiligheidsregio’s – met erkenning van de eindverantwoordelijkheid van de gemeente – moeten aansluiten bij de samenwerkings-initiatieven op lokaal niveau tussen de Kinderopvang en het onderwijs.
 6. Uitgangspunt daarbij is dat er zoveel mogelijk wordt gewerkt op de vertrouwde locaties met vertrouwde gezichten. De VNG en de gemeente zijn de partijen die de lokale noodopvang coördineren.
 7. Ministerie van SZW laat weten dat de noodopvang moet voldoen aan de aangepaste wet- en regelgeving geldend sinds 13 maart de zgn. ’coulance regeling’.  
 8. SKD Kinderopvang blijft uitgaan van het welzijn van de kinderen en het beleid van vertrouwde gezichten hanteren.
 9. SKD Kinderopvang heeft op dit moment geen mogelijkheid om 24-uurs opvang aan te bieden. Wij staan open, indien gevraagd, voor enige ondersteuning. 
 10. De gemeente regelt de toeleiding van ouders die nog geen gebruik maken van opvang en de coördinatie van de 24-uurs opvang.

Zorgen omtrent kosten kinderopvang coronacrisis en aanvraagformulier noodopvang

19 maart 2020

Beste ouder,

Sinds maandag 16 maart is de kinderopvang gesloten voor reguliere opvang. Deze maatregel treft veel ouders. Veel ouders met kinderen in de kinderopvang hebben vragen. In deze brief lichten we een aantal zaken toe.

Het belang
Het is van groot belang dat de kinderopvang in staat wordt gesteld om kinderen van ouders met een cruciaal beroep opvang te bieden. Ook moet voorkomen worden dat door deze crisis een deel van de kinderopvang – door gebrek aan inkomsten – omvalt. Om zaken op korte termijn zo goed mogelijk te laten verlopen is het dringend verzoek om de gehele factuur van de opvang (dus ook uw eigen bijdrage) gewoon te betalen. Daarmee behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag en blijft ook uw plek behouden als de kinderopvang weer regulier open gaat.

Compensatie voor ouders
Veel kinderen zijn nu thuis terwijl ze normaal naar de opvang zouden gaan. Uw kosten lopen door, misschien maakt u zich daarover zorgen. We begrijpen uw zorg. Wij gaan er als branchepartijen (Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) vanuit dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op korte termijn gaat aangeven hoe zij de eigen bijdrage van ouders in zijn geheel, achteraf gaat compenseren. We waarderen het zeer dat u ons in deze moeilijke tijden helpt, zodat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen nemen. Als drie partijen ontwikkelen we voorstellen voor de wijze waarop dit kan worden georganiseerd en zijn zeer bereid mee te werken aan een oplossing. We zijn hierover permanent in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de verantwoordelijk staatssecretaris.

Cruciale beroepen
Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen zoals de zorg, politie, openbaar vervoer, brandweer, onderwijs en kinderopvang (zie voor het volledige overzicht van cruciale beroepen https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen), is er wel kinderopvang beschikbaar. Heeft één ouder een cruciaal beroep, dan is het verzoek om te kijken of u zelf de opvang kunt regelen. Lukt dat niet dan kunt u altijd een beroep doen op de kinderopvang of school. Aan meer dan regulier gebruik van de kinderopvang zijn geen kosten verbonden voor ouders.

De huidige noodopvang geldt voor de periode tot en met 6 april. We blijven u informeren over de oplossingen waar we aan werken zodat u weet waar u aan toe bent.

Vragen en antwoorden
Heeft u vragen kijk dan op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde- vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang, www.boink.info/coronavirus-kinderopvang, www.kinderopvang.nl/dossiers/dossier?dossierid=4352540672&title=Coronavirus en www.maatschappelijkekinderopvang.nl/corona-virus-kinderopvang. Kunt u het antwoord op uw vraag daar niet vinden dan kunt u contact opnemen met uw kinderopvangorganisatie of met één van onze medewerkers via informatie@kinderopvang.nl of 079 363 81 05.

Wij blijven graag in contact en wensen u in deze spannende tijden veel sterkte en een goede gezondheid.

Vriendelijke groet,

Felix Rottenberg, voorzitter Brancheorganisatie Kinderopvang
Monique Vreeman, voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
Gjalt Jellesma, voorzitter Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang

Download hier het Aanvraagformulier noodopvang cruciale beroepsgroepen

Locatie de Vlinderstruik opnieuw gecertificeerd voor het keurmerk Groen Cement

16 december 2019

Nieuwjaarsgroet 2019

15 december 2019

VVE programma bij SKD Kinderopvang

1 november 2019

Bij SKD Kinderopvang wordt sinds 2014 met het taalprogramma Piramide gewerkt. Het taalprogramma is breed ingezet en wordt dagelijks aangeboden aan alle kinderen op zowel de dagopvang als de BSO ter bevordering van de algemene ontwikkeling en taal verrijking.

Daar de harmonisatie van de Wet Kinderopvang geen verschil meer maakt in het financieren van de VVE kindplaats, kunnen de kinderen van 2 tot 4 jaar met een VVE verwijzing ook bij de dagopvang (kinderdagverblijf) voor de peuteropvang terecht . Met ingang van 2019 biedt SKD Kinderopvang aan deze groep, op vaste dagdelen: te weten 2 ochtenden van 8.00 tot 13.00 uur het taalprogramma Piramide gericht aan.  Op deze dagdelen voldoet SKD Kinderopvang aan alle wettelijke en kwalitatieve eisen zoals vastgesteld in de subsidie beleidsregel omtrent peuteropvang en VVE van de gemeente Delft.

SKD Kinderopvang is een gecertificeerde groene en gezonde kinderopvang, 52 weken open en biedt de mogelijkheid voor een 46 of 52 weken contract.

SKD Kinderopvang werkt op basis van een all-in pakket te weten: voeding, verzorgings- en activiteitenpakket. Deze bestaan onder andere uit  een warme vegetarische maaltijd, fruit, versgebakken brood, luiers en verzorgingsmiddelen, kinderyoga en muziek op schoot.

De basis openingstijden zijn van 08.00-18.00u met de mogelijkheid van verlengde opvang van 07:00-08:00 en van 18:00-19:00.

Vakantiedagen en/of verzuimdagen kunnen binnen een kalenderjaar in overleg geruild of ingehaald worden.

 • Om aan dit programma deel te kunnen nemen is een VVE verwijzing van het CJG (consultatiebureau) nodig
 • U kunt bij een van de onderstaande SKD Kinderopvanglocaties terecht:
  • KDV De Kindertuin, Pijperring 1a, 2625 EC Delft, 015-257 88 86
  • KC De Bloesemboom, Sasboutstraat 3, 2614 CN Delft, 015-213 24 42
  • KC De Vlinderstruik, Lodewijk van Deysselhof 165, 2624 WP Delft, 015-364 78 95
 • Voor verdere informatie en contact verwijzen we u naar: